Algemene inkoopvoorwaarden ZERO – Freerunning

 

Artikel 1: Definities

Opdracht: de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht zoals weergegeven in de overeenkomst van opdracht.

Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer zoals weergegeven in de overeenkomst van opdracht.

Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgever zijn verstrekt.

2.2 Toepasselijkheid van andere (afwijkende) algemene voorwaarden of bedingen wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit zoals van een professionele (en zorgvuldige) opdrachtnemer kan worden verwacht. Tevens dient opdrachtnemer hierbij de aanwijzingen en/of redelijke verwachtingen van opdrachtgever op grond van art. 7:402 lid 1 BW op te volgen.

3.2 Opdrachtnemer bereid de cursussen (welke zijn gericht op sportactiviteiten) op gedegen wijze voor en in ieder geval 15 minuten voor de start van de les aanwezig. De voorbereiding betreft een doorslaggevend element ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van de cursus, waardoor de plicht tot voorbereiden als een prestatieverplichting wordt aangemerkt. Verder dient opdrachtnemer elk (academisch) jaar in overeenstemming met opdrachtgever een lessenplan samen te stellen en houdt hij toezicht op de prestaties van de leerlingen. Deze dienen ook minimaal een keer per maand schriftelijk (eventueel per mail) aan leerlingen te worden teruggekoppeld.

3.3 De locatie waarop de les wordt verzorgd wordt in overleg met opdrachtgever vastgesteld.

3.4 Muziek, die gebruikt wordt bij de lessen, wordt gekozen aan de hand van normen en waarden. Het is de opdrachtnemer verboden onzedelijke muziek te gebruiken gedurende en kort voor of na zijn/haar lessen. Leerlingen mogen aldus in het kader van de lessen op geen enkele wijze met onzedelijke muziek in aanraking komen.

3.5 Tevens is het van belang dat leerlingen zich binnen de lessen van veilig, geaccepteerd en thuis voelen. Hierom is het de docent verboden kleding te dragen die uitdagend is. De opdrachtnemer dient een voorbeeld te zijn voor zijn/haar leerlingen en hoort zich hier ook naar te kleden. Kleding mag op grond van het bovenstaande uitdrukkelijk niet onthullend zijn. Bij twijfel dient vooraf contact opgenomen te worden met opdrachtgever.

3.6 Naast de reguliere cursussen worden jaarlijks meerdere zogenaamde jams georganiseerd. Opdrachtnemer dient hier, met zijn/haar groep, in overleg met opdrachtgever bij aanwezig te zijn.

3.7 Opdrachtnemer dient minimaal een keer jaar aanwezig te zijn c.q. deel te nemen aan een teamuitje. Tevens is opdrachtnemer verplicht een keer per jaar aanwezig te zijn bij een docentenuitje.

3.8 Indien opdrachtnemer op enigerlei wijze tekortschiet in de uitoefening van de overeenkomst, brengt hij/zij opdrachtgever hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte. De eis van schriftelijkheid houdt in dat de informatie zodanig moet worden overgebracht dat hij altijd beschikbaar is voor opdrachtgever, en niet eenzijdig door opdrachtnemer kan worden gewijzigd. De opdrachtgever kan naar aanleiding van de tekortkoming overgaan tot ontbinding van de overeenkomst c.q. eenzijdige wijziging van de inhoud van de overeenkomst van opdracht.

3.9 Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. Dit op grond van art. 7:403 lid 1 BW.

3.10 Opdrachtgever is bevoegd om de kwaliteit van de lessen te waarborgen middels een controle. Indien opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de opdracht is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst tussentijds eenzijdig te wijzigen of ontbinden.

 

Artikel 4: Communicatie

4.1 Opdrachtnemer is aanspreekpunt voor zowel ouders van leerlingen als de leerlingen zelf. Opdrachtnemer communiceert hierbij zoals een professionele opdrachtnemer betaamt namens opdrachtgever.

 

Artikel 5: Vervanging

5.1 In beginsel dient opdrachtnemer de opdracht persoonlijk uit te voeren, zoals ook volgt uit de wettelijke bepalingen behorende bij de overeenkomst van opdracht. Indien opdrachtnemer (eenmalig) niet in staat is tot uitvoering dient hij/zij zelf een vervanger te regelen. Bij het inschakelen van een vervanger dient opdrachtnemer de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten. De vervanger dient passend te zijn voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de correcte uitoefening van de opdracht.

5.2 Indien een opdrachtnemer een vervanger aanwijst, dient de vergoeding onderling te worden geregeld. Opdrachtgever staat volledig buiten deze financiële rechtsverhouding.

 

 

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Het is opdrachtnemer verboden, zowel gedurende de overeenkomst van opdracht als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke zin ook, enige mededeling te doen van hetgeen bij de uitoefening van zijn functie te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van opdrachtgever en van met opdrachtgever gelieerde ondernemingen en hun relaties. Het is opdrachtnemer tevens geboden om documenten of andere gegevens die hij heeft verkregen in het kader van zijn werkzaamheden na afloop van de overeenkomst van opdracht aan derden over te dragen.

6.2 Het is opdrachtnemer tevens verboden, zowel gedurende de overeenkomst van opdracht als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke zin ook, enige mededeling te doen van hetgeen hij/zij aan vertrouwelijke informatie van leerlingen bij de uitoefening van zijn functie te zijner kennis is gekomen, tenzij er (levens)gevaar dreigt voor de leerling of de (directe) omgeving van de leerling. In dat laatste geval dient opdrachtnemer, indien ernstige spoed ontbreekt, eerst contact op te nemen met opdrachtgever.

6.3 Onverminderd het in artikel 9 van deze overeenkomst bepaalde, levert overtreding van genoemde verboden een dringende reden voor ontslag op zoals bedoeld in art. 7:678 lid 2 sub i BW en zal een overtreding aanleiding kunnen geven aangifte te doen conform art. 273 Sr.

 

 

Artikel 7: Nevenwerkzaamheden:

7.1 Het is opdrachtnemer verboden gedurende de loop van de opdracht nevenwerkzaamheden te verrichten voor een andere werkgever of opdrachtgever, direct of indirect, en zaken te doen voor eigen rekening, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

7.2 Het is opdrachtnemer verboden binnen 12 maanden na beëindiging van de opdracht nevenwerkzaamheden te verrichten voor een andere werkgever of opdrachtgever binnen een straal van 25 kilometer van de vestiging van opdrachtgever, direct of indirect, en zaken te doen voor eigen rekening, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

7.3 Het is opdrachtnemer verboden binnen een tijdvak van 12 maanden na beëindiging van de opdracht zakelijk contact te hebben met directe of indirecte relaties van de opdrachtgever.

 

Artikel 8: Nietigheidsclausule:

8.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst of algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert en in lijn is met de strekking van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Boetebeding

9.1 Indien opdrachtnemer in strijd handelt met artikel 3, 6 en/of 7 van deze overeenkomst zal de opdrachtnemer in afwijking van art. 7:650 leden 3, 4 en 5 BW aan de opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete van €2500,00 en €250,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt verbeuren, onverminderd de wettelijke mogelijkheden voor opdrachtgever om de daadwerkelijk geleden schade op opdrachtnemer te verhalen.

9.2 Artikel 9.1 is verder van toepassing indien dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht.