Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. ZERO Freerunning is een handelsnaam van de eenmanszaak ‘Dance Inc.’. Dance Inc. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 60722703, postadres Frobergerstraat 51, 8031 WH in Zwolle.
 2. Freerunningcursus: 34 lessen / trainingen in de periode van september tot juni in het eerstvolgend jaar met een freerunningteam verzorgd door een docent van ZERO Freerunning.
 3. Inschrijfformulier freerunningcursus: de freeruncursus overeenkomst tussen ZERO Freerunning en de deelnemer of diens ouder/verzorger/ voogd, waarmee ZERO Freerunning zich verplicht een freeruncursus te verzorgen en de deelnemer of diens ouder/verzorger/voogd zich verplicht die freeruncursus te betalen.
 4. Deelnemer: iedere natuurlijk persoon door wie/namens wie het inschrijfformulier is ondertekend die zich heeft ingeschreven voor een
 5. Periode: de periode van september t/m augustus gedurende welke 34 lessen/trainingen worden aangeboden.

Artikel 2 – Freeruncursus overeenkomst

 1. De freeruncursus overeenkomst komt tot stand zodra de deelnemer of bij een minderjarige deelnemer diens ouder/verzorger / voogd het inschrijfformulier van ZERO Freerunning invult via de website van ZERO Freerunning.
 2. De freeruncursus overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden en omvat 34 lessen.
 3. Een overzicht van de les-/trainingsdagen, data , tijden en de inhoud van de danscursus is te vinden op de website van ZERO Freerunning: zero-freerunning.nl/jaarplanning
 4. De freeruncursus overeenkomst heeft een minimale duur van 12 maanden en tussentijds niet opzegbaar. Daarna maandelijks opzegbaar.
 5. Opzegging kan uitsluitend via zero-freerunning.nl/opzeggen-lidmaatschap
 6. Tot opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.
 7. Er kunnen maximaal 2 gratis proeflessen worden gevolgd. Na het volgen van de proeflessen is men verplicht zich bij verdere deelname in te schrijven middels het digitale inschrijfformulier, te vinden op onze website: zero-freerunning.nl/inschrijven
 8. Bij de eerste inschrijving worden eenmalig € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
 9. De uit de freeruncursus overeenkomst voorvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 10. ZERO Freerunning heeft het recht de leerling de toegang tot een les te ontzeggen indien de leerling zich niet houdt aan de huisregels en veiligheidsregels of medisch niet instaat is om de lessen te volgen.
 11. ZERO Freerunning streeft ernaar al haar activiteiten door bekwame en bevoegde docenten te laten uitvoeren.
 12. Bij ziekte of afwezigheid van de docent(e) zal er gezocht worden naar vervanging, indien vervanging niet mogelijk is zal de les indien mogelijk worden verzet en zullen de leerling of diens ouder/verzorger/voogd zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.

 Artikel 3 – Betaling

 1. Het door de leerling verschuldigde lesgeld staat vermeld op het inschrijfformulier.
 2. Betaling verloopt maandelijks via automatische incasso van de op het inschrijfformulier opgegeven bankrekening.
 3. In sommige situaties betaalt het Jeugdsportfonds of de Stichting Meedoen Zwolle (een deel van) het lesgeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. De aanvraag verloopt bij het Jeugdsportfonds via een intermediair. Bij de St. Meedoen Zwolle moet de ouder/verzorger/voogd zelf de aanvraag doen. Beide instanties betalen (een deel van) het lesgeld rechtstreeks aan ZERO Freerunning. ZERO Freerunning brengt aan de ouder/verzorger/voogd het eventueel resterende bedrag in rekening via automatische incasso.

 Artikel 4 – Huisregels en Veiligheidsregels

 1. De leerling dient minstens 5 minuten voor de les omgekleed aanwezig te zijn.
 2. Het is niet toegestaan om te eten of te drinken ( behalve water) in de zalen waar de lessen/trainingen worden verzorgd.
 3. Het is verboden te roken in de omgeving van ZERO freerunning activiteiten
 4. Indien de leerling een blessure, ziekte of andere beperking heeft of zwanger is, dient  de leerling  of zijn  of haar  ouder/verzorger/voogd  dit zo spoedig mogelijk te melden bij de docent.  De docent zal vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie.
 5. Er zijn geen specifieke kledingvoorschriften, wel moet de leerling gepast en fatsoenlijk gekleed gaan, denk hierbij aan de lengte van T-shirts en teksten en of afbeeldingen op de kleding. Wel wordt er altijd getraind op goed gedempte sportschoenen (zowel binnen als buiten)
 6. Er wordt alleen getraind in de zaal in het bijzijn en na toestemming van de docent.
 7. Bij freerunning mogen door de leerling geen sprongen en trucs worden gedaan waarvoor de docent de leerling geen toestemming heeft gegeven.
 8. De deelnemer dient zich te houden aan de aanwijzingen en instructies van de docent.
 9. Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische/pornografische aard zijn niet toegestaan. Schelden, beledigen of de man spelen zijn niet toegestaan. Ook fysiek geweld wordt niet getolereerd.

 Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijk conditie en volgt de aanwijzingen van de docent(e) volledig op eigen risico.
 2. ZERO Freerunning is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, letsel, ziekte, handicap of andere beperking van de leerling, dan wel de oorzaak of het gevolg ervan.
 3. Bezoek aan ZERO Freerunning is geheel op eigen risico. ZERO Freerunning is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de leerling of bezoeker.

 Artikel 6 – Overige

 1. Voorafgaand aan een nieuwe periode  worden de nieuwe data en tijden van de lessen/trainingen bekendgemaakt via de website van ZERO Freerunning.
 2. ZERO Freerunning behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties en docenten op ieder moment te wijzigen.
 3. ZERO Freerunning behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s van de lessen/trainingen te publiceren.
 4. Leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende het verblijf in het pand te houden aan de huisregels en veiligheidsregels van ZERO Freerunning.
 5. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht locatie.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de leerling of diens ouder/verzorger/voogd  akkoord met de algemene voorwaarden van ZERO Freerunning.