Klik hier om direct te scrollen naar het onderdeel:

Algemene Voorwaarden
Algemene Leveringsvoorwaarden 
Privacy Verklaring 

Algemene leveringsvoorwaarden ZERO & Dance Inc. B.V.

Artikel 1 – Definities

1.1 ZERO, ZERO Freerunning ZERO Trampoline zijn handelsnamen van ZERO en Dance Inc B.V. en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 73456551, postadres Popovstraat 20-36, 8013RK in Zwolle.

1.2 Deelnemer: ieder natuurlijk persoon door wie of namens wie het aanvraagformulier is ondertekend en aldus wilt deelnemen aan de cursussen of een of proeflessen.

1.3 Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.4  Freerunning: 34 tot 41 cursussen/ trainingen in de periode van september tot juli in het eerstvolgend jaar met een freerunteam verzorgd door een docent van ZERO – Freerunning (hierna: de cursus).

1.5 Trampoline springen: 34 tot 41 cursussen/ trainingen in de periode van september tot juli in het eerstvolgend jaar met een freerunteam verzorgd door een docent van ZERO – Freerunning (hierna: de cursus).

1.6 Website:
www.zero-freerunning.nl

Inschrijven kan via (€ 15,- eenmalige kosten)
www.zero-freerunning.nl/inschrijven

Wijzigen kan via
https://zero-freerunning.nl/wijzigingsformulier/

Opzeggen kan via: (houd rekening met het opzegtermijn)
https://zero-freerunning.nl/opzeggen/

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden en direct van toepassing indien een deelnemer zich heeft ingeschreven voor een van de door ZERO en Dance Inc BV gegeven cursussen. Door ondertekening van het inschrijfformulier door of namens deelnemer wordt akkoord gegaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. En gelden ook voor de meedoen dagen en workshops.

2.2 De voorwaarden zijn voor de inschrijving aan deelnemer ter beschikking gesteld en/of zijn te allen tijde in te zien op de website van ZERO en Dance Inc BV

2.3 Toepasselijkheid van andere (afwijkende) algemene voorwaarden of bedingen wordt door ZERO en Dance Inc BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op deelnemers die meedoen aan een zogenaamde proefles, workshops en kinderfeestjes.

2.5. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast, hiervoor is ZERO & Dance Inc. B.v. niet verplicht dit te melden bij zijn of haar klanten, deelnemers en of opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Artikel 3 – Inschrijving

3.1 Inschrijving geschiedt door het invullen (en ondertekenen) van het inschrijfformulier zoals deze is weergegeven op de websites van ZERO en Dance Inc BV zie artikel 1.7. en of de ZERO APP

3.2 Voor het moment van inschrijving dient deelnemer zich in te lezen ten behoeve van de volgende zaken: de cursusinhoud, de cursustijden, de datum van de aanvang van de cursus en de (totale) bijbehorende kosten.

3.3 De inschrijving is strikt persoonlijk en onder geen beding overdraagbaar.

3.4 Minderjarigen (tot de leeftijd van 18 jaren) zijn niet bevoegd zich zelfstandig voor een cursus in te schrijven. Ouder(s) of verzorger(s) die de inschrijving voor minderjarige aangaan zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle gevolgen, waaronder de kosten, die zijn verbonden aan de inschrijving.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1.1 De overeenkomst komt, zoals reeds vermeld, tot stand zodra de deelnemer of bij een minderjarige deelnemer diens ouder/verzorger/voogd het inschrijfformulier van ZERO en Dance Inc BV. c.q. ZERO Freerunning, ZERO Trampoline invult via de website zie artikel 1.7.

4.1.2 ZERO en Dance Inc BV mag te allen tijde gerechtvaardigd aannemen dat indien er een inschrijving voor, door, of namens een minderjarige heeft plaatsgevonden dat dit met instemming dan wel door desbetreffende ouder/verzorger/voogd is geschied.

4.2 De overeenkomst wordt afgesloten per maand, kwartaal, half-jaar of jaar abonnement voor een periode van (3, 6 of 12 maanden) het jaar abbonement omvat 34 – 41 lessen. Een zomerreces is onderdeel van deze lessen periode.

4.3 Een overzicht van de les-/trainingsdagen, data, tijden en de inhoud van de freeruncursus is te vinden op de website van ZERO en Dance Inc BV.: zie 1.7  Deze dagen en tijden gelden onverminderd het in deze algemene voorwaarden geregelde. (www.zero-freerunning.nl/jaarplanning)

4.4 Voor de overeenkomst (abonnementen) geldt de onderstaande minimale duur, tussentijds zijn deze niet opzegbaar.

Maand (Flex) na 1 maand – maandelijks opzegbaar
Kwartaal na 3 maanden – maandelijks opzegbaar
Half jaar na 6 maanden – maandelijks opzegbaar
Jaar (Stabiel) na 12 maanden – maandelijks opzegbaar

Bij het opzegtermijn wordt één kalander maand gerekend. Dit betekent dat indien de opzegging door de deelnemer of namens de deelnemer plaatsvindt op enig moment in een kalendermaand, het contract pas afloopt aan het einde van de daaropvolgende kalendermaand.

4.5 De overeenkomst wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij de deelnemer overgaat tot opzegging. Opzegging dient uitsluitend gedaan te worden op de website (www.zero-freerunning.nl/opzeggen/).

4.6 Bij de eerste inschrijving wordt een bedrag ad € 15,00 aan inschrijfkosten eenmalig in rekening gebracht. Dit bedrag komt (op de eerste factuur) aldus bovenop het reguliere cursusbedrag.

4.7 Er kan maximaal 1 proefles worden gevolgd. Na het volgen van de proefles is men verplicht zich bij verdere deelname in te schrijven middels het digitale inschrijfformulier, te vinden op onze website zie artikel 1.7.

4.8 ZERO en Dance Inc BV streeft ernaar al haar activiteiten door bekwame en bevoegde docenten te laten uitvoeren en zal zich hiertoe naar haar beste kunnen inspannen.

4.9 Leerlingen en of ouder(s) en of verzorger(s) dienen informatie over de leerlingen en het lidmaatschap niet door te geven aan de docent, maar aan de administratie, dit kan via de daarvoor bestemde e-mailadressen. Mochten zaken, ziekmelden of aangepaste situaties bij docenten worden doorgegeven maar niet via de administratie mail, kunnen wie dit niet voor u in behandeling nemen.

Artikel 5 – Huis- en veiligheidsregels

5.1 Het is verboden om eten en/of drinken te nuttigen in zalen waar de activiteit/wedstrijd/jam wordt gehouden.

5.2 Indien de deelnemer een blessure, ziekte of andere beperking heeft, dient de deelnemer of zijn/haar  ouder/verzorger/voogd dit zo spoedig mogelijk te melden bij de docent.  De docent zal vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie.

5.3 Deelnemer dient gepast en fatsoenlijk gekleed op activiteiten te verschijnen. Kleding dient in ieder geval niet weinig onthullend te zijn. Zorg bovendien altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en anderen. Er wordt altijd getraind op goed gedempte sportschoenen (zowel binnen als buiten). Aanwijzingen van (medewerkers van) ZERO en Dance Inc BV dienen te allen tijde opgevolgd te worden en zijn leidend voor het definiëren van ‘gepastheid’ en/of ‘goede’ hygiëne.

5.4 Er wordt alleen getraind in de zaal in het bijzijn en na toestemming van de docent. Dansen, sprongen en trucs worden slechts uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van de docent van de cursus.

5.5 De deelnemer dient te allen tijde de aanwijzingen van de docent in acht te nemen.

5.6 Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische/pornografische aard zijn niet toegestaan. Schelden, beledigen of de man spelen zijn niet toegestaan. Ook fysiek geweld wordt niet getolereerd.

5.7 Er geldt gedurende de lestijden van de cursussen een algeheel rookverbod in en rondom de locaties waar deze cursussen worden verzorgd, dit geldt ook indien er een andere cursus wordt verzorgd dan de cursus waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

5.8 Het is deelnemer verboden gedurende een cursus gebruik te maken van de mobiele telefoon. Indien deelnemer wegens (privé)omstandigheden telefonisch bereikbaar dient te zijn, moet dit voor aanvang van de cursus aan de docent kenbaar worden gemaakt.

5.9 ZERO en Dance Inc BV is bevoegd om een deelnemer die genoemde regels niet in acht neemt bij verdere activiteiten te weigeren.

Artikel 6: Annulering en wijziging

6.1 ZERO en Dance Inc BV is een bevoegd een cursus te annuleren en/of cursustijden (eenzijdig) te wijzigen zonder opgave van redenen. Als volledige annulering door ZERO en Dance Inc BV tijdens een lopende cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen en zal dit verrekend worden met de volgende factuur.

6.2 Ingeval de activiteit(en) door overmacht, niet zijnde een situatie zoals omschreven in artikel 6.3 tijdelijk niet door de Huurder kan worden gebruikt, vindt geen restitutie van de huurprijs en vergoeding plaats.

6.3 Tijdelijke onderbreking van de lesgeld is mogelijk indien wij niet een alternatief leveren en of er een overmacht situatie is ontstaan (denk aan maatregelen vanuit, de sportbond en of RIVM) ouder/leerling/aanvrager/opdrachtgever zal in dit geval, indien mogelijk, vervangende activiteiten beschikbaar stellen (hetzij online) en als dat niet mogelijk is overgaan tot restitutie van (een deel van) de contributie en of prijs voor de activiteit.

Artikel 7 – Klachtrecht

7.1 ZERO en Dance Inc BV  kent een klachtenprocedure, deelnemer gaat akkoord met het volgen van deze procedure bij eventuele grieven of ongenoegen teneinde de kwestie minnelijk te beslechten. Indien deelnemer klachten  heeft met betrekking tot de door ZERO en Dance Inc BV geleverde dienst(en), dient deelnemer hierover binnen 30 dagen na ontdekking van de onvolkomenheid te klagen. De procedure houdt in dat er door deelnemer geklaagd kan worden over de volgende feiten of omstandigheden:

 • Deelnemer voelt zich onheus bejegend, gediscrimineerd of op andere wijze in zijn/haar eer of integriteit aangetast;
 • Deelnemer merkt misstanden op jegens andere deelnemers, (medewerkers van) ZERO en Dance Inc BV;
 • Deelnemer merkt overige (ernstige) misstanden op.

7.2 De klacht dient schriftelijk te worden ingediend uiterlijk binnen twee weken nadat het geval waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan. De klacht wordt vervolgens intern behandeld en zal uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst voorzien worden van een uitspraak door ZERO en Dance Inc BV. Tegen deze uitspraak staat geen bezwaar, beroep, of hoger beroep open nu het geen gerechtelijke uitspraak betreft.

7.3 Indien deelnemer een klacht niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn kenbaar heeft gemaakt, doet deelnemer afstand van het recht om zich op een later moment nog op de klacht te kunnen beroepen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt aanwijzingen van de docent volledig op eigen risico op. Deelnemer neemt aldus geheel op eigen verantwoordelijkheid deel aan de cursussen.

8.2 ZERO en Dance Inc BV is niet verantwoordelijk of op enige wijze aansprakelijk voor een blessure, letsel, ziekte, handicap of andere beperking van de deelnemer, dan wel de oorzaak of het gevolg ervan.

8.3 Bezoek aan ZERO en Dance Inc BV is geheel op eigen risico. ZERO en Dance Inc BV is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van persoonlijk(e) eigendom(men) van de deelnemer en/of bezoeker.

8.4 Deelnemer vrijwaart ZERO en Dance Inc BV ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een aan deelnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een aan deelnemer toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 9 – Betaling

9.1 De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten van de cursussen, activiteiten en producten. Deelnemer kan in geen geval rechten ontlenen uit bedragen van voorgaande cursusjaren.

9.2 Het te betalen bedrag door de deelnemer staat vermeld op het inschrijfformulier. Betaling vindt maandelijks plaats via een automatische incasso van de op het inschrijfformulier vermelde bankrekening.

9.3 Zoals blijkt uit artikel 4.4 van de onderhavige voorwaarden geldt de overeenkomst voor de duur van 12 maanden. Indien deelnemer voor het verloop van deze periode stopt met de cursus, dient aldus lesgeld betaald te worden over de volledige 12 maanden, ook als deelnemer niet bij alle cursussen aanwezig is geweest. De reden om te stoppen met de cursus is hierbij irrelevant.

9.4 Mocht de betaling worden teruggeboekt krijgt de deelnemer onmiddellijk een factuur met verwerkingskosten. Hoe hoog de verwerkingskosten zijn bepaald ZERO en Dance Inc zelf. Mocht deze factuur niet betaald worden en de herinneringen die daarna volgen, komen er aanmaningen met incassokosten + rentekosten. De incassokosten zullen worden berekent via Nederlandse Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) op en na 1 juli 2012. De rente kosten zijn een vast percentage van 2,0 voor particulieren en 8,0 procent voor ondernemers en overheidsorganisaties.

9.5 Indien directe betaling, om welke reden dan ook, uitblijft, zal ZERO en Dance Inc BV incassokosten moeten maken. Deze kosten komen volledig voor rekening van de deelnemer. Tevens is ZERO bevoegd een dergelijke vordering ter incasso uit handen te geven. Ook de kosten die dat met zich meebrengt zullen door deelnemer moeten worden vergoed. Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot vergoeding van schade.

9.6 In sommige situaties betaalt het Jeugdsportfonds of de Stichting Meedoen Zwolle (een deel van) het lesgeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. De aanvraag verloopt bij het Jeugdsportfonds via een intermediair. Bij de St. Meedoen Zwolle moet de ouder/verzorger/voogd zelf de aanvraag doen. Beide instanties betalen (een deel van) het lesgeld rechtstreeks aan ZERO en Dance Inc BV. ZERO en Dance Inc BV brengt aan de ouder/verzorger/voogd het eventueel resterende bedrag in rekening via automatische incasso.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1 ZERO en Dance Inc BV is bevoegd tot het maken van beeld- en/of filmmateriaal gedurende de cursussen en is tevens bevoegd dit materiaal te gebruiken voor haar website en/of promotiemateriaal, zoals flyers. Dit zowel bewerkt als onbewerkt.

Artikel 11 – Nietigheidsclausule

11.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst of algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert en in lijn is met de strekking van de algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Jurisdictie

12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden worden exclusief berecht door de rechtbank Zwolle, Nederland.

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 ZERO Freerunning is een handelsnaam van ZERO en Dance Inc BV (hierna: ZERO.) en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 73456551, postadres Popovstraat 20-36 

1.2 Deelnemer: ieder natuurlijk persoon door wie of namens wie het aanvraagformulier is ondertekend en aldus wil deelnemen aan de cursussen of een of meerdere proeflessen.

1.3 Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.4  Freerunning & Trampoline: 34 – 41 cursussen/ trainingen in de periode van september tot juni in het eerstvolgend jaar met een freerun of trampoline team verzorgd door een docent van ZERO (hierna: de cursus).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden en direct van toepassing indien een deelnemer zich heeft ingeschreven voor een van de door ZERO gegeven cursussen. Door ondertekening van het inschrijfformulier door of namens deelnemer wordt akkoord gegaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor de meedoen formulieren.

2.2 De voorwaarden zijn voor de inschrijving aan deelnemer ter beschikking gesteld en/of zijn te allen tijde in te zien op de website van ZERO , gelden ook voor workshops en kinderfeestjes. 

2.3 Toepasselijkheid van andere (afwijkende) algemene voorwaarden of bedingen wordt door ZERO uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op deelnemers die meedoen aan een zogenaamde proefles, workshops en kinderfeestjes.

Artikel 3 – Inschrijving

3.1 Inschrijving geschiedt door het invullen (en ondertekenen) van het inschrijfformulier zoals deze is weergegeven op de website van ZERO.

3.2 Voor het moment van inschrijving dient deelnemer zich in te lezen ten behoeve van de volgende zaken: de cursusinhoud, de cursustijden, de datum van de aanvang van de cursus en de (totale) bijbehorende kosten.

3.3 De inschrijving is strikt persoonlijk en onder geen beding overdraagbaar.

3.4 Minderjarigen (tot de leeftijd van 18 jaren) zijn niet bevoegd zich zelfstandig voor een cursus in te schrijven. Ouder(s) of verzorger(s) die de inschrijving voor minderjarige aangaan zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle gevolgen, waaronder de kosten, die zijn verbonden aan de inschrijving.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1.1 De overeenkomst komt, zoals reeds vermeld, tot stand zodra de deelnemer of bij een minderjarige deelnemer diens ouder/verzorger/voogd het inschrijfformulier van ZERO. c.q. ZERO Freerunning invult via de website van ZERO.

4.1.2 ZERO. mag te allen tijde gerechtvaardigd aannemen dat indien er een inschrijving voor, door, of namens een minderjarige heeft plaatsgevonden dat dit met instemming dan wel door desbetreffende ouder/verzorger/voogd is geschied.

4.2 De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 12, 6, 3 of 1 maand en omvat 38 á 42 lessen. Een zomerreces is onderdeel van deze lessen periode, zie vervolg artikel 4.9 voor de duur van alle overeenkomsten/abonnementsvormen.

4.3 Een overzicht van de les-/trainingsdagen, data, tijden en de inhoud van de freeruncursus is te vinden op de website van ZERO.: www.zero-freerunning.nl/jaarplanning. Deze dagen en tijden gelden onverminderd het in deze algemene voorwaarden geregelde.

4.4 De overeenkomst heeft een minimale duur van 12 maanden en is tussentijds niet opzegbaar. Na afloop van deze 12 maanden is de overeenkomst maandelijks opzegbaar.

4.5 De overeenkomst wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij de deelnemer overgaat tot opzegging. Opzegging dient uitsluitend gedaan te worden op de website (www.zero-freerunning.nl/opzeggen/).

4.6 Bij de eerste inschrijving wordt een bedrag ad € 15,00 aan inschrijfkosten eenmalig in rekening gebracht. Dit bedrag komt (op de eerste factuur) aldus bovenop het reguliere cursusbedrag.

4.7 Er kunnen maximaal 2 gratis proeflessen worden gevolgd. Na het volgen van de proeflessen is men verplicht zich bij verdere deelname in te schrijven middels het digitale inschrijfformulier, te vinden op onze website: www.zero-freerunning.nl/inschrijven.

4.8 ZERO streeft ernaar al haar activiteiten door bekwame en bevoegde docenten te laten uitvoeren en zal zich hiertoe naar haar beste kunnen inspannen.

4.9 ZERO Freerunning hanteert 4 verschillende doorlopende abonnementsvormen. Allen onderverdeeld in 1, 2 of 3 uur. Alle abonnementen lopen door tot wederopzegging die mogelijk is na de minimale duur.

Jaar-abonnement                  (minimale duurlidmaatschap = 12 maanden
Halfjaar-abonnement            (minimale duurlidmaatschap = 6 maanden)
Kwartaal-abonnement          (minimale duurlidmaatschap = 3 maanden)
Maand-abonnement             (minimale duurlidmaatschap = 1 maand)

* na minimale duurlidmaatschap, opzeggen mogelijk met ingang van 1 maand opzegtermijn.

Tip van Flip, wil jij dat je abonnement stopt na de minimale duur, dan moet je dus 1 maand van te voren opzeggen (vanwege de 1 maand opzegtermijn)

Artikel 5 – Huis- en veiligheidsregels

5.1 Het is verboden om eten en/of drinken te nuttigen in zalen waar de activiteit/wedstrijd/jam wordt gehouden.

5.2 Indien de deelnemer een blessure, ziekte of andere beperking heeft, dient de deelnemer of zijn/haar  ouder/verzorger/voogd dit zo spoedig mogelijk te melden bij de docent.  De docent zal vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie.

5.3 Deelnemer dient gepast en fatsoenlijk gekleed op activiteiten te verschijnen. Kleding dient in ieder geval niet weinig onthullend te zijn. Zorg bovendien altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en anderen. Er wordt altijd getraind op goed gedempte sportschoenen (zowel binnen als buiten). Aanwijzingen van (medewerkers van) ZERO dienen te allen tijde opgevolgd te worden en zijn leidend voor het definiëren van ‘gepastheid’ en/of ‘goede’ hygiëne.

5.4 Er wordt alleen getraind in de zaal in het bijzijn en na toestemming van de docent. Sprongen en trucs worden slechts uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van de docent van de cursus.

5.5 De deelnemer dient te allen tijde de aanwijzingen van de docent in acht te nemen.

5.6 Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische/pornografische aard zijn niet toegestaan. Schelden, beledigen of de man spelen zijn niet toegestaan. Ook fysiek geweld wordt niet getolereerd.

5.7 Er geldt gedurende de lestijden van de cursussen een algeheel rookverbod in en rondom de locaties waar deze cursussen worden verzorgd, dit geldt ook indien er een andere cursus wordt verzorgd dan de cursus waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

5.8 Het is deelnemer verboden gedurende een cursus gebruik te maken van de mobiele telefoon. Indien deelnemer wegens (privé)omstandigheden telefonisch bereikbaar dient te zijn, moet dit voor aanvang van de cursus aan de docent kenbaar worden gemaakt.

5.9 ZERO is bevoegd om een deelnemer die genoemde regels niet in acht neemt bij verdere activiteiten te weigeren.

Artikel 6: Annulering en wijziging

6.1 ZERO is een bevoegd een cursus te annuleren en/of cursustijden (eenzijdig) te wijzigen zonder opgave van redenen. Als volledige annulering door ZERO tijdens een lopende cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen en zal dit verrekend worden met de volgende factuur.

Artikel 7 – Klachtrecht

7.1 ZERO kent een klachtenprocedure, deelnemer gaat akkoord met het volgen van deze procedure bij eventuele grieven of ongenoegen teneinde de kwestie minnelijk te beslechten. Indien deelnemer klachten  heeft met betrekking tot de door ZERO geleverde dienst(en), dient deelnemer hierover binnen 30 dagen na ontdekking van de onvolkomenheid te klagen. De procedure houdt in dat er door deelnemer geklaagd kan worden over de volgende feiten of omstandigheden:

 • Deelnemer voelt zich onheus bejegend, gediscrimineerd of op andere wijze in zijn/haar eer of integriteit aangetast;
 • Deelnemer merkt misstanden op jegens andere deelnemers, (medewerkers van) ZERO;
 • Deelnemer merkt overige (ernstige) misstanden op.

7.2 De klacht dient schriftelijk te worden ingediend uiterlijk binnen twee weken nadat het geval waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan. De klacht wordt vervolgens intern behandeld en zal uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst voorzien worden van een uitspraak door ZERO. Tegen deze uitspraak staat geen bezwaar, beroep, of hoger beroep open nu het geen gerechtelijke uitspraak betreft.

7.3 Indien deelnemer een klacht niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn kenbaar heeft gemaakt, doet deelnemer afstand van het recht om zich op een later moment nog op de klacht te kunnen beroepen.

 Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt aanwijzingen van de docent volledig op eigen risico op. Deelnemer neemt aldus geheel op eigen verantwoordelijkheid deel aan de cursussen.

8.2 ZERO is niet verantwoordelijk of op enige wijze aansprakelijk voor een blessure, letsel, ziekte, handicap of andere beperking van de deelnemer, dan wel de oorzaak of het gevolg ervan.

8.3 Bezoek aan ZERO is geheel op eigen risico. ZERO is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van persoonlijk(e) eigendom(men) van de deelnemer en/of bezoeker.

8.4 Deelnemer vrijwaart ZERO ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een aan deelnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een aan deelnemer toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 9 – Betaling

9.1 De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten van de cursussen, activiteiten en producten. Deelnemer kan in geen geval rechten ontlenen uit bedragen van voorgaande cursusjaren.

9.2 Het te betalen bedrag door de deelnemer staat vermeld op het inschrijfformulier. Betaling vindt maandelijks plaats via een automatische incasso van de op het inschrijfformulier vermelde bankrekening.

9.3 Zoals blijkt uit artikel 4.4 van de onderhavige voorwaarden geldt de overeenkomst voor de duur van 12 maanden. Indien deelnemer voor het verloop van deze periode stopt met de cursus, dient aldus lesgeld betaald te worden over de volledige 12 maanden, ook als deelnemer niet bij alle cursussen aanwezig is geweest. De reden om te stoppen met de cursus is hierbij irrelevant.

9.4 Indien directe betaling, om welke reden dan ook, uitblijft, zal ZERO incassokosten moeten maken. Deze kosten komen volledig voor rekening van de deelnemer. Tevens is ZERO bevoegd een dergelijke vordering ter incasso uit handen te geven. Ook de kosten die dat met zich meebrengt zullen door deelnemer moeten worden vergoed. Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot vergoeding van schade.

9.5 In sommige situaties betaalt het Jeugdsportfonds of de Stichting Meedoen Zwolle (een deel van) het lesgeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. De aanvraag verloopt bij het Jeugdsportfonds via een intermediair. Bij de St. Meedoen Zwolle moet de ouder/verzorger/voogd zelf de aanvraag doen. Beide instanties betalen (een deel van) het lesgeld rechtstreeks aan ZERO. ZERO brengt aan de ouder/verzorger/voogd het eventueel resterende bedrag in rekening via automatische incasso, mits ouders hier niet toe in staat zijn, verder info kun je vinden op zero-freerunning.nl/stichting-zero

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1 ZERO is bevoegd tot het maken van beeld- en/of filmmateriaal gedurende de cursussen en is tevens bevoegd dit materiaal te gebruiken voor haar website en/of promotiemateriaal, zoals flyers. Dit zowel bewerkt als onbewerkt.

Artikel 11 – Nietigheidsclausule

11.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst of algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert en in lijn is met de strekking van de algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Jurisdictie

12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden worden exclusief berecht door de rechtbank Zwolle, Nederland.

 

PRIVACYVERKLARING

ZERO & Dance Inc. B.V respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.zero-freerunning.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): ZERO & Dance Inc. B.V, gevestigd te Slotenhagenstraat 63, 8043TWZwolle, kvk-nummer:

 Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

 Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door ZERO & Dance Inc. B.V en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@zero-freerunning.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@zero-freerunning.nl.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@zero-freerunning.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Facebook (tracking cookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 Artikel 14 – Contact

 Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Anton Frederiks, info@zero-freerunning.nl, 0615067038.