Vaststellingsovereenkomst

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”2/3″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Vaststellingsovereenkomst ex art. 7:900 BW

 De onderhavige vaststellingsovereenkomst (verder: de overeenkomst) heeft betrekking op de geheimhoudingsverplichting zoals in de overeenkomst vastgelegd. Op grond van het onderstaande leggen partijen de volgende verplichtingen vast. 

ONDERGETEKENDEN: 

  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZERO & Dance Inc., statutair gevestigd en kantoorhoudend te (8011 VC) Zwolle aan de Korte Smeden 2, geregistreerd als leerbedrijf onder nummer 100029921, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Anton Frederiks, verder aangeduid als ‘werkgever’;

 en; A.

  • wonende te B., verder aangeduid als ‘stagiair’;

gezamenlijk aan te duiden als ‘partijen’;

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

  • Partijen hun wederzijdse rechten en verplichtingen in deze overeenkomst schriftelijke wensen vast te leggen;
  • Partijen met deze vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW enige onzekerheid ten aanzien van hun rechtsposities voorkomen. 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1 – De overeenkomst

 1.1 De overeenkomst is geenszins bedoeld als addendum op een stageovereenkomst, voor zover deze al van toepassing zijn.

 Artikel 2 – (Vertrouwelijke) informatie

2.1 Stagiair kan binnen zijn werkzaamheden of ruimtes waar hij/zij zich bevindt in aanraking komen met vertrouwelijke informatie over personen.

2.2. Stagiair dient zeer zorgvuldig om te gaan met persoonlijke informatie van werkgever en/of werknemer van ZERO & Dance Inc. B.V. In beginsel is de stagiair nimmer bevoegd dergelijk informatie naar buiten te brengen en houdt hij/zij deze informatie aldus strikt geheim voor derden. Slechts in extreme – levensbedreigende – gevallen is stagiair bevoegd om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten.

Artikel 3 – Geheimhoudingsbeding

3.1 Stagiair zal binnen zijn werkzaamheden in aanraking komen met bedrijfsinformatie. Het begrip bedrijfsinformatie dient in de meest ruime zin te worden opgevat en geldt aldus tevens voor informatie die de stagiair verkrijgt van derden.

3.2 Stagiair verplicht zich de informatie zoals bedoeld in artikel 3.1 op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, openbaar te maken, in exploitatie te nemen, op andere wijze toe te passen en/of op enigerlei wijze aan een derde openbaren c.q. overdragen.

3.3 Stagiair zal nimmer een octrooi aanvragen met betrekking tot de hem verstrekte informatie.

3.4 Werkgever is op ieder moment gerechtigd om door of namens hem verleende informatie terug te vorderen. Stagiair dient hieraan te allen tijde gehoor te geven.

3.5 Na afloop van de stage blijven de bedingen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 onverminderd van toepassing.

Artikel 4 – Sanctionering

4.1 Indien stagiair een of meerdere verplichtingen uit deze overeenkomst schendt c.q. niet nakomt, zal hij/of zij hierdoor een onmiddellijk opeisbare boete ad € 1.000,00 (aan werkgever) verschuldigd zijn. Werkgever kan ter inning van deze boete een incassobureau inschakelen en/of een juridische procedure starten. De kosten daarvan komen voor rekening van de stagiair.

4.2  Stagiair verbeurt tevens een dwangsom van € 200,00 per dag dat hij/zij de schending van deze overeenkomst laat voortduren.

4.3 Artikel 4.1 en 4.2 gelden onverminderd de juridische mogelijkheden voor werkgever om de door hem geleden schade volledig te vergoed te krijgen.

4.4 Zowel de boete als eventuele dwangsommen zijn per direct opeisbaar.

Artikel 5 – Bedrijfseigendommen

5.1 Stagiair zal eventuele in het bezit zijnde bedrijfseigendommen uiterlijk de dag voor het aflopen van de zogenaamde stage aan werkgever retourneren.

 Artikel 6 – Juridische stappen

6.1 Naast het (eenzijdig) opleggen van de bovengenoemde sancties, behoudt werkgever alle overige, inclusief juridische, mogelijkheden en/of stappen om eventuele schade te beperken en/of vergoed te krijgen. Een en ander met inachtneming van artikel 7.3.

 Artikel 7 – Overige bepalingen

 7.1 Deze overeenkomst zal, voorzover het geval zich voordoet, prevaleren boven eerdere (tussen partijen) gemaakte afspraken en/of overeenkomsten.

7.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.3 Geschillend over de uitvoering van de onderhavige overeenkomst zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle. Deze aldus exclusief bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

aldus door partijen overeengekomen en in tweevoud ondertekend op C. te Zwolle:

 

Werkgever                                                                                                                             Stagiair(e)

ZERO & Dance Inc. B.V.                                                                                                     D.