Algemene leveringsvoorwaarden opdrachtgever

Artikel 1 – Definities

1.1 ZERO Freerunning is een handelsnaam van ZERO en Dance Inc BV (hierna: ZERO.) en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 73456551, postadres Ossenkamp 2H, 8024 AE in Zwolle.

1.2 Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon door wie of namens wie het aanvraagformulier is ondertekend en aldus wilt deelnemen aan de cursussen of een of meerdere proeflessen.

1.3 Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.4  Activiteit/boeking: Enkele of meerder workshop, trainingen, clinics of andere activiteiten verzorgd door ZERO & Dance Inc, hierna activiteit.

1.5 Websites (www.zero-freerunning.nlwww.zero-cheerleading.nlwww.dance-inc.nl)

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden en direct van toepassing indien de opdrachtgever een boeking heeft geplaats. Door ondertekening van het boekingsformulier door of namens opdrachtgever wordt akkoord gegaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

2.2 De voorwaarden zijn voor de boeking aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en/of zijn te allen tijde in te zien op de website van ZERO bij het boekingsformulier.

2.3 Toepasselijkheid van andere (afwijkende) algemene voorwaarden of bedingen wordt door ZERO uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op deelnemers die meedoen aan een ZERO activiteit.

2.5. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast, hiervoor is ZERO & Dance Inc. B.v. niet verplicht dit te melden bij zijn of haar klanten, deelnemers en of opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Artikel 3 – Boeking

3.1 Inschrijving geschiedt door het invullen (en ondertekenen) van het boekingsformulier zoals deze is weergegeven op de website van ZERO & Dance Inc. B.V.

3.2 Voor het moment van boeking dient opdrachtgever zich in te lezen ten behoeve van de volgende zaken: de activiteitinhoud, de tijden, de datum van de activiteit(en) en de (totale) bijbehorende kosten.

3.3 De boeking is strikt persoonlijk en onder geen beding overdraagbaar.

3.4 Minderjarigen (tot de leeftijd van 18 jaren) zijn niet bevoegd zich zelfstandig voor een activiteit in te schrijven. Ouder(s) of verzorger(s) die de inschrijving voor minderjarige aangaan zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle gevolgen, waaronder de kosten, die zijn verbonden aan de boeking.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1.1 De overeenkomst komt, zoals reeds vermeld, tot stand zodra de opdrachtgever of bij een minderjarige opdrachtgever diens ouder/verzorger/voogd het boekingsformulier van ZERO & Dance Inc B.v.. c.q. ZERO Freerunning invult via de website.

4.1.2 ZERO. mag te allen tijde gerechtvaardigd aannemen dat indien er een boeking voor, door, of namens een minderjarige heeft plaatsgevonden dat dit met instemming dan wel door desbetreffende ouder/verzorger/voogd is geschied.

4.2 De overeenkomst wordt afgesloten voor de datum die is ingegeven bij het boekingsformulier of wat in de mail staat vermeldt.

4.3 Een overzicht van onze activiteiten is te vinden op de website.

4.4 De boeking is tussentijds niet annuleer baar. Mocht deze wel worden geannuleerd dan worden er kosten in rekening gebracht zie (annulering en kosten)

4.5 Bij de boeking wordt een bedrag ad € 15,00 aan administratiekosten gerekend wanneer de factuur (na factuurdatum niet binnen 30 dagen wordt betaald, aldus bovenop het reguliere factuurbedrag

4.6 ZERO streeft ernaar al haar activiteiten door bekwame en bevoegde docenten te laten uitvoeren en zal zich hiertoe naar haar beste kunnen inspannen.

Artikel 5 – Huis- en veiligheidsregels

5.1 Het is verboden om eten en/of drinken te nuttigen in zalen waar de activiteit/wedstrijd/jam wordt gehouden.

5.2 Indien één van de deelnemer een blessure, ziekte of andere beperking heeft, dient de deelnemer of zijn/haar  ouder/verzorger/voogd dit zo spoedig mogelijk te melden bij de docent.  De docent zal vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie.

5.3 De deelnemer(s) dient gepast en fatsoenlijk gekleed op activiteiten te verschijnen. Kleding dient in ieder geval niet weinig onthullend te zijn. Zorg bovendien altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en anderen. Er wordt altijd getraind op goed gedempte sportschoenen (zowel binnen als buiten). Aanwijzingen van (medewerkers van) ZERO dienen te allen tijde opgevolgd te worden en zijn leidend voor het definiëren van ‘gepastheid’ en/of ‘goede’ hygiëne.

5.4 Er wordt alleen getraind in de zaal in het bijzijn en na toestemming van de docent. Sprongen en trucs worden slechts uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van de docent van de activiteit.

5.5 De deelnemer dient te allen tijde de aanwijzingen van de docent in acht te nemen.

5.6 Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische/pornografische aard zijn niet toegestaan. Schelden, beledigen of de man spelen zijn niet toegestaan. Ook fysiek geweld wordt niet getolereerd.

5.7 Er geldt gedurende de tijden van de boeking een algeheel rookverbod in en rondom de locaties waar deze activiteit worden verzorgd, dit geldt ook indien er een andere activiteit wordt verzorgd dan de activiteit waarvoor de opdrachtgever en of deelnemer(s) zich heeft ingeschreven/geboekt.

5.8 Het is deelnemer verboden gedurende een activiteit gebruik te maken van de mobiele telefoon. Indien deelnemer wegens (privé)omstandigheden telefonisch bereikbaar dient te zijn, moet dit voor aanvang van de cursus aan de docent kenbaar worden gemaakt.

5.9 ZERO is bevoegd om een deelnemers en opdrachtgevers die genoemde regels niet in acht neemt bij verdere activiteiten te weigeren zonder restitutie van gelden.

 

Artikel 6: Annulering en wijziging

6.1 ZERO is een bevoegd een activiteit te annuleren en/of cursustijden (eenzijdig) te wijzigen zonder opgave van redenen. Als volledige annulering door ZERO tijdens activiteit plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie/vergoeding/prijs geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen en zal dit eventueel verrekend worden met de volgende factuur.

 

6.2 In afwijking van artikel 6.1, gelden volgende bepalingen,

 

 1. Bij een annulering van een boeking betaald de opdrachtgever altijd 25% van de opdracht.
 2. Wordt de opdracht/boeking binnen 90 dagen vóór overeengekomen datum (of start van reeks) geannuleerd, dan brengt opdrachtnemer 50% van de boeking van de opdracht in rekening, en;
 3. Wordt de opdracht/boeking binnen 60 dagen vóór overeengekomen datum (of start van reeks) geannuleerd, dan brengt opdrachtnemer 75% van de boeking van de opdracht in rekening, en;
 4. Wordt de opdracht/boeking binnen 30 dagen vóór overeengekomen datum (of start van reeks) geannuleerd, dan brengt opdrachtnemer 100% van de boeking van de opdracht in rekening.

 

 • Betaling zal inclusief voorbereiding, materiaalkosten en of reiskosten zijn deze worden ten alle tijden voor 100% doorbelast.
 • Het risico van een pandemisch of epidemieën ligt volledig bij opdrachtnemer en of deelnemer.
  In hierdoor de opdracht/boeking/activiteit niet door kan gaan wordt deze wel gewoon op dat moment volledig of deels in rekening gebracht (zie bovenstaande bepalingen).
 • ZERO & Dance Inc. zal haar uiterste best doen om een vervangende activiteit op een alternatieve datum aan te bieden, maar is hier niet toe verplicht. Het kan dus zijn dat er dan opnieuw kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Klachtrecht

7.1 ZERO kent een klachtenprocedure, deelnemer/opdrachtgever gaat akkoord met het volgen van deze procedure bij eventuele grieven of ongenoegen teneinde de kwestie minnelijk te beslechten. Indien deelnemer klachten  heeft met betrekking tot de door ZERO geleverde dienst(en), dient deelnemer hierover binnen 30 dagen na ontdekking van de onvolkomenheid te klagen. De procedure houdt in dat er door deelnemer geklaagd kan worden over de volgende feiten of omstandigheden:

 • Deelnemer/opdrachtgever voelt zich onheus bejegend, gediscrimineerd of op andere wijze in zijn/haar eer of integriteit aangetast;
 • Deelnemer/opdrachtgever merkt misstanden op jegens andere deelnemers, (medewerkers van) ZERO;
 • Deelnemer/opdrachtgever merkt overige (ernstige) misstanden op.

7.2 De klacht dient schriftelijk te worden ingediend uiterlijk binnen twee weken nadat het geval waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan. De klacht wordt vervolgens intern behandeld en zal uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst voorzien worden van een uitspraak door ZERO. Tegen deze uitspraak staat geen bezwaar, beroep, of hoger beroep open nu het geen gerechtelijke uitspraak betreft.

7.3 Indien deelnemer/opdrachtgever een klacht niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn kenbaar heeft gemaakt, doet deelnemer afstand van het recht om zich op een later moment nog op de klacht te kunnen beroepen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De deelnemers/opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt aanwijzingen van de docent volledig op eigen risico op. Opdrachtgever en zijn of haar meegenomen deelnemer(s) nemen dus geheel op eigen verantwoordelijkheid deel aan de cursussen.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de deelnemers.

8.2 ZERO is niet verantwoordelijk of op enige wijze aansprakelijk voor een blessure, letsel, ziekte, handicap of andere beperking van de opdrachtgever en of haar deelnemer(s), dan wel de oorzaak of het gevolg ervan.

8.3 Bezoek aan ZERO is geheel op eigen risico. ZERO is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van persoonlijk(e) eigendom(men) van de opdrachtgever/deelnemer(s) en/of bezoeker(s)

8.4 Deelnemer(s)/opdrachtgever(s) vrijwaart ZERO ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een aan opdrachtgever/deelnemer(s) toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een aan deelnemer toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 9 – Betaling

9.1 De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten van de activiteiten cursussen, activiteiten en producten. Opdrachtgever en of deelnemer(s) kan in geen geval rechten ontlenen uit bedragen van voorgaande cursusjaren of eerdere activiteiten.

9.2 Het te betalen bedrag door de opdrachtgever staat is ingevuld in het boekingsformulier en afgesproken per mail. Betaling vindt plaats per factuur of tikkie, of andere indien is overlegd vanuit ZERO & Dance Inc. B.v.
Maandelijkse incasso is ook één vam de manier waarop ZERO & Dance Inc. de betaling mag uitvoeren bij de opdrachtgever.

9.3 Zoals blijkt uit artikel 4.4 van de onderhavige voorwaarden geldt de overeenkomst Niet tussentijds na de boeking annuleer baar is, zowel dan gelden hiervoor de financiële gevolgen te vinden bij artikel 6.2 De reden van opzegging/annulering is hierbij irrelevant.

9.4 Mocht de betaling worden teruggeboekt krijgt de deelnemer onmiddellijk een factuur met verwerkingskosten. Hoe hoog de verwerkingskosten zijn bepaald ZERO en Dance Inc zelf. Mocht deze factuur niet betaald worden en de herinneringen die daarna volgen, komen er aanmaningen met administratiekosten + rentekosten. De administratiekosten zullen zijn tussen de 15 euro en 50 euro. De rente kosten zijn een vast percentage van 2,0 voor particulieren en 8,0 procent voor ondernemers en overheidsorganisaties.

9.5 Indien directe betaling, om welke reden dan ook, uitblijft, zal ZERO incassokosten moeten maken. Deze kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever en of deelnemer. Tevens is ZERO bevoegd een dergelijke vordering ter incasso uit handen te geven. Ook de kosten die dat met zich meebrengt zullen door deelnemer moeten worden vergoed. Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot vergoeding van schade.

9.6 In sommige situaties betaalt het Jeugdsportfonds of de Stichting Meedoen Zwolle (een deel van) het lesgeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. De aanvraag verloopt bij het Jeugdsportfonds via een intermediair. Bij de St. Meedoen Zwolle moet de ouder/verzorger/voogd zelf de aanvraag doen. Beide instanties betalen (een deel van) het lesgeld rechtstreeks aan ZERO. ZERO brengt aan de opdrachtgever/ouder/verzorger/voogd het eventueel resterende bedrag in rekening via automatische incasso.

9.7 Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. Bij elke herinnering wordt er 15 euro administratiekosten in rekening gebracht, bovenop het bestaande factuurbedrag.

Betaling moet binnen 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht om de incassokosten* (BIK) door te berekenen, welke te vinden zijn in de onderstaande link.

Let op: opdrachtnemer is niet verplicht voorafgaand aan het doorberekenen van de  incassokosten een herinnering te sturen.

*hoogte van de incassokosten wordt berekend op basis van genoemde bedragen in de bijgevoegde link.

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Staffel-Buitengerechtelijke-Incassokosten.aspx

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1 ZERO is bevoegd tot het maken van beeld- en/of filmmateriaal gedurende de activiteiten en of cursussen en is tevens bevoegd dit materiaal te gebruiken voor haar website en/of promotiemateriaal, zoals flyers. Dit zowel bewerkt als onbewerkt.

Artikel 11 – Nietigheidsclausule

11.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst of algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert en in lijn is met de strekking van de algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Jurisdictie

12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden worden exclusief berecht door de rechtbank Zwolle, Nederland.

Artikel 13 Reiskosten 

13.1 ZERO & Dance Inc. B.V. rekent 0,35 cent per KM vanaf kantoor (Ossenkamp 2H, 8024AE in Zwolle)
Een andere bedrag is ook mogelijk, maar dan dient dit van te voren in overleg (zwart of wit) aantoonbaar te zijn.