Overeenkomst van opdracht – Docent Freerunning

Partijen:

ZERO – Freerunning, gevestigd te (Ossenkamp 2H, 8024AE) Zwolle en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73456551 (opdrachtgever), vertegenwoordigd door de heer A.R. Frederiks,

en:

A. gevestigd te B. en – al dan niet – ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer C.* (opdrachtnemer), – al dan niet – vertegenwoordigd door de heer/mevrouw D**.

* Indien geen geldig KVK-nummer wordt gegeven, geldt voor deze overeenkomst van opdracht dat opdrachtnemer voorts als natuurlijk persoon handelt, niet in het kader van een bedrijf en/of eenmanszaak;

** indien geen wettelijke vertegenwoordiger is opgegeven en opdrachtnemer meerderjarig is ten tijde van ondertekening van de overeenkomst, geldt voor deze overeenkomst van opdracht dat opdrachtgever voort te goeder trouw is ten aanzien van de handelingsbekwaamheid van opdrachtnemer.

overwegen dat:

  1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van het geven van (onder meer) freeruncursussen;
  2. Opdrachtnemer is bereid deze werkzaamheden, het geven van cursussen, voor opdrachtgever te verrichten;
  3. Aldus valt de onderhavige overeenkomst te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 BW. Bijbehorende wettelijke bepalingen zijn dan ook op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 1: De opdracht

1.1 Opdrachtgever verleent opdracht aan opdrachtnemer tot het verrichten van de volgende werkzaamheden: het voorbereiden van cursussen, het geven van cursussen, het in het openbaar optreden met de groep, het bijhouden en terugkoppelen van prestatie van leerlingen, het deelnemen aan uitjes met andere docenten en/of leerlingen (de opdracht).

1.2 Opdrachtnemer voert de opdracht uit met gebruikmaking van zijn/haar persoonlijke kwaliteiten. Doch dient de opdracht vanzelfsprekend te worden uitgevoerd met inachtneming van de algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever en dient het beoogde resultaat, plezierige doch academische cursussen, door opdrachtnemer te worden bereikt. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. Tevens zijn de algemene inkoopvoorwaarden voor opdrachtnemer altijd op de website van opdrachtgever in te zien.

1.3 Opdrachtnemer is gehouden de opdracht persoonlijk uit te voeren.

Artikel 2: De vergoeding

2.1 Ter zake van de uitvoering van de opdracht ontvangt opdrachtnemer een vergoeding van €680,00 inclusief btw per jaar. Een assistent-docent(e) ontvangt een bedrag ad €340,00 per jaar. Bij genoemde bedragen wordt uitgegaan van 1 lesuur per week. Indien het aantal lesuren niet exact op 1 uur per week uitkomt, wordt de vergoeding naar evenredigheid verminderd/opgehoogd. Genoemde bedragen dienen door opdrachtnemer gefactureerd te worden.

2.2 Indien opdrachtnemer als een docent in opleiding is aan te merken, bestaat de vergoeding uit een bedrag ad €340,00 per jaar.

2.3 Voor betaalde workshops komt een docent in aanmerking voor een extra vergoeding, dit in overleg met opdrachtgever.

2.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om (on)kosten, gemaakt in het kader van het uitvoeren van de opdracht, in rekening te brengen, onder overlegging van bewijs van dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Onkosten in de zin van reiskosten betreffen een bedrag ad €0,19 per kilometer. Let op reiskosten binnen een straal van 10KM vanaf het huisadres van de docent worden niet vergoedt. 

2.5 Voor vergoeding van genoemde vergoeding(en) geldt een betaaltermijn van 30 dagen, welke ingaat op de factuurdatum.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst van opdracht begint op E.(datum) en eindigt op F. (datum). De opdracht wordt in beginsel verstrekt voor de duur van een academisch jaar seizoen, te gelde van 1 september tot en met 31 juli. De opdracht wordt gegeven voor de duur van 38 á 42 lesweken, daar er gedurende de (school)vakanties, welke een totale omvang hebben van 10 weken, geen cursussen worden gegeven. De overeenkomst van opdracht wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

3.2 Behoudens het in de algemene voorwaarden behorend bij deze overeenkomst bepaalde is tussentijdse beëindiging van de opdracht niet mogelijk. Indien de opdrachtnemer tot opzegging overgaat, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk, onder opgave van redenen, kenbaar te maken aan opdrachtgever. Opdrachtnemer dient bij de opzegging een redelijke termijn van minimaal 4 weken in acht te nemen. Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan opdrachtnemer in een dergelijk geval schadeplichtig zijn.

Artikel 4: Bedrijfsmiddelen

4.1 Opdrachtnemer krijgt het gebruiksrecht over verschillende middelen van opdrachtgever middels een bruikleenovereenkomst ex art. 7A:1777 BW. Deze middelen zijn het eigendom van opdrachtgever en mogen uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

4.2 Na beëindiging van de overeenkomst worden deze middelen onverwijld en in onbeschadigde staat aan opdrachtgever geretourneerd.

4.3 Indien opdrachtgever in strijd handelt met bovenstaande bepalingen is art. 9 van de algemene inkoopvoorwaarde van toepassing, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van opdrachtgever tot vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

Artikel 5: Goed opdrachtnemer

5.1 De opdrachtnemer dient zich bij de gehele uitvoering van de overeenkomst te gedragen als een goed opdrachtnemer in de zin van art. 7:401 BW en dient tevens te allen tijde de algemene voorwaarden in acht te nemen.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1 Opdrachtnemer zal binnen de opdracht mogelijk betrokken worden bij of geheel zelfstandig choreografieën ontwerpen. Deze choreografieën vallen van rechtswege onder het intellectuele eigendom van de opdrachtgever. De term choreografie dient in de meeste ruime zin te worden geïnterpreteerd.

Artikel 7: Jurisdictie

7.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden exclusief berecht door de rechtbank Zwolle, Nederland.

 

 

 

Bijlagen:

G. Zie Algemene Voorwaarden

 

aldus door partijen overeengekomen en ondertekend op H. te Zwolle:

 

Opdrachtgever                                                                                                            Opdrachtnemer

 

                                                                                                                          

                                         I.